ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ดําเนินการโดย PeriPage ตลอดทั้งเว็บไซต์คําว่า "เรา", "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง PeriPage PeriPage เสนอเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อมูลทั้งหมดเครื่องมือและบริการที่มีให้จากเว็บไซต์นี้แก่คุณผู้ใช้โดยมีเงื่อนไขตามที่คุณยอมรับข้อกําหนดเงื่อนไขนโยบายและประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่

เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและ / หรือซื้อบางสิ่งจากเราคุณมีส่วนร่วมใน "บริการ" ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกําหนดในการให้บริการ", "ข้อกําหนด") รวมถึงข้อกําหนดและเงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมเหล่านั้นที่อ้างถึงในที่นี้และ / หรือมีให้โดยไฮเปอร์ลิงก์ ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ลูกค้า ร้านค้า และ/หรือผู้สนับสนุนเนื้อหา

โปรดอ่านข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา เมื่อเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ หากข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอการยอมรับจะถูก จํากัด ไว้อย่างชัดแจ้งตามข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้

คุณสมบัติหรือเครื่องมือใหม่ใด ๆ ที่เพิ่มลงในร้านค้าปัจจุบันจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการด้วย คุณสามารถตรวจสอบข้อกําหนดในการให้บริการเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและ/หรือการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลง การใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ร้านค้าของเราโฮสต์บน Shopify Inc. พวกเขาให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถขายผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ

ส่วนที่ 1 - ข้อกําหนดร้านค้าออนไลน์

เมื่อยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยในรัฐหรือจังหวัดที่พํานักของคุณหรือว่าคุณเป็นอายุส่วนใหญ่ในรัฐหรือจังหวัดที่พํานักของคุณและคุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการอนุญาตให้ผู้อยู่ในอุปการะรายย่อยของคุณใช้เว็บไซต์นี้ คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตหรือคุณไม่สามารถละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอํานาจศาลของคุณ (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงกฎหมายลิขสิทธิ์)

คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะการทําลายล้าง
การละเมิดหรือการละเมิดข้อกําหนดใด ๆ จะส่งผลให้บริการของคุณสิ้นสุดลงทันที

ส่วนที่ 2 - เงื่อนไขทั่วไป

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ทุกคนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่มีการเข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับและปรับให้เข้ากับข้อกําหนดทางเทคนิคของการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย
คุณตกลงที่จะไม่ทําซ้ําทําซ้ําทําซ้ําคัดลอกขายต่อหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใด ส่วนหนึ่งของบริการการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา
หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมอยู่ด้วยเพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ จํากัด หรือส่งผลกระทบต่อข้อกําหนดเหล่านี้

ส่วนที่ 3 - ความถูกต้องสมบูรณ์และทันเวลาของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้สําหรับข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรพึ่งพาหรือใช้เป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวสําหรับการตัดสินใจโดยไม่ต้องปรึกษาแหล่งข้อมูลหลักที่ถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้นสมบูรณ์หรือทันเวลามากขึ้น การพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลในอดีตไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันและมีไว้สําหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา

ส่วนที่ 4 - การปรับเปลี่ยนบริการและราคา

ราคาสําหรับผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเนื้อหาใด ๆ ) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สําหรับการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงราคาการระงับหรือการหยุดให้บริการ

ส่วนที่ 5 - ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีให้บริการทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีจํานวนจํากัดและอาจมีการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้าตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น
เราได้พยายามทุกวิถีทางในการแสดงผลสีและภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏที่ร้านอย่างถูกต้องที่สุด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอแสดงผลคอมพิวเตอร์ของคุณที่มีสีใด ๆ จะถูกต้อง
เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีข้อผูกมัดเพื่อ จํากัด การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคลภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หรือเขตอํานาจศาลใด ๆ เราอาจใช้สิทธิ์นี้เป็นกรณีๆ ไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการจํากัดปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เรานําเสนอ คําอธิบายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนอใด ๆ สําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ทําในเว็บไซต์นี้ถือเป็นโมฆะในกรณีที่ต้องห้าม
เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ซื้อหรือได้รับจากคุณจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข

ส่วนที่ 6 - ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคําสั่งซื้อใด ๆ ที่คุณวางไว้กับเรา เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว จํากัด หรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคนต่อครัวเรือนหรือต่อคําสั่งซื้อ ข้อจํากัดเหล่านี้อาจรวมถึงคําสั่งซื้อที่ดําเนินการโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตใบเดียวกัน และ/หรือคําสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สําหรับเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่สําหรับจัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราทําการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคําสั่งซื้อเราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่ออีเมลและ / หรือที่อยู่สําหรับเรียกเก็บเงิน / หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะที่ทําการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการ จํากัด หรือห้ามคําสั่งซื้อที่ในการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียวดูเหมือนจะวางโดยตัวแทนจําหน่ายผู้ค้าปลีกหรือผู้จัดจําหน่าย

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และถูกต้องสําหรับการซื้อทั้งหมดที่ทําที่ร้านค้าของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณทันทีรวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุเพื่อให้เราสามารถทําธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าของเรา

ส่วนที่ 7 - เครื่องมือเสริม

เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมหรือป้อนข้อมูลใด ๆ
คุณรับทราบและยอมรับว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันการเป็นตัวแทนหรือเงื่อนไขใด ๆ และไม่มีการรับรองใด ๆ เราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของบุคคลที่สามเสริมของคุณ
การใช้งานใด ๆ โดยเครื่องมือเสริมที่คุณนําเสนอผ่านเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณเองและคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยกับและอนุมัติข้อกําหนดที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจัดหาให้
เราอาจเสนอบริการและ / หรือคุณสมบัติใหม่ ๆ ผ่านเว็บไซต์ในอนาคต (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่ ๆ ) คุณสมบัติและ/หรือบริการใหม่ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ด้วย

ส่วนที่ 8 - ลิงก์ของบุคคลที่สาม

เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างที่มีให้ผ่านบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สาม
ลิงก์ของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้อาจนําคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและเราไม่รับประกันและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือสําหรับวัสดุผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม
เราจะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้าบริการทรัพยากรเนื้อหาหรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมใด ๆ การร้องเรียนการเรียกร้องข้อกังวลหรือคําถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรถูกนําไปยังบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 9 - ความคิดเห็นของผู้ใช้ข้อเสนอแนะและการส่งอื่น ๆ

หากตามคําขอของเราคุณส่งผลงานเฉพาะบางอย่าง (เช่นรายการประกวด) หรือไม่มีคําขอจากเราคุณส่งความคิดสร้างสรรค์ข้อเสนอแนะข้อเสนอแผนหรือวัสดุอื่น ๆ ไม่ว่าจะออนไลน์ทางอีเมลทางไปรษณีย์หรืออื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า 'ความคิดเห็น') คุณยอมรับว่าเราอาจได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อ จํากัด แก้ไขคัดลอกเผยแพร่เผยแพร่แปลและใช้ในสื่อใด ๆ ความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งต่อให้เรา เราอยู่และจะไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพัน (1) เพื่อรักษาความคิดเห็นใด ๆ ในความเชื่อมั่น (2) จ่ายค่าชดเชยสําหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบกลับความคิดเห็นใด ๆ
เราอาจ, แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบ, แก้ไขหรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวนั้นผิดกฎหมาย, ขุ่นเคือง, ข่มขู่, หมิ่นประมาท, หมิ่นประมาท, หมิ่นประมาท, ลามกอนาจาร, ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้
คุณยอมรับว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สามรวมถึงลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความเป็นส่วนตัวบุคลิกภาพหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ คุณยอมรับเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ก่อให้เกิดการหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมายไม่เหมาะสมหรือลามกอนาจารหรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทํางานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอมแสร้งทําเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวคุณเองหรือทําให้เข้าใจผิดว่าเราหรือบุคคลที่สามเป็นที่มาของความคิดเห็นใด ๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสําหรับความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณทําและความถูกต้องของพวกเขา เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 10 - ข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านร้านค้าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ส่วนที่ 11 - ข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องและการละเว้น

บางครั้งอาจมีข้อมูลในเว็บไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคําอธิบายผลิตภัณฑ์การกําหนดราคาโปรโมชั่นข้อเสนอค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์เวลาในการขนส่งและความพร้อมให้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ และเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคําสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณส่งคําสั่งซื้อของคุณ)
เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ควรดําเนินการปรับปรุงหรือรีเฟรชวันที่ใช้ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง

ส่วนที่ 12 - การใช้สิ่งต้องห้าม

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดในการให้บริการแล้วคุณจะถูกห้ามมิให้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์: (ก) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (ข) ชักชวนให้ผู้อื่นกระทําการหรือมีส่วนร่วมในการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ค) ฝ่าฝืนข้อบังคับระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัด หรือรัฐ กฎ กฎหมาย หรือศาสนพิธีท้องถิ่น (ง) ละเมิดหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) ก่อกวน, ล่วงละเมิด, ดูหมิ่น, ดูหมิ่น, ทําร้าย, หมิ่นประมาท, ใส่ร้าย, เหยียดหยาม, ข่มขู่, หรือเลือกปฏิบัติตามเพศ, รสนิยมทางเพศ, ศาสนา, เชื้อชาติ, เชื้อชาติ, เชื้อชาติ, อายุ, ชาติกําเนิด, หรือความพิการ (ฉ) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทําให้เข้าใจผิด (ช) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นใดที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะใด ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทํางานหรือการทํางานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต (ช) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) เพื่อสแปม ฟิช เภสัช กรรม ข้ออ้าง แมงมุม คลาน หรือขูด (จ) เพื่อวัตถุประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ (k) เพื่อแทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของคุณเนื่องจากละเมิดการใช้งานต้องห้ามใด ๆ

ส่วนที่ 13 - การปฏิเสธการรับประกัน การจํากัดความรับผิด

เราไม่รับประกันรับรองหรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะไม่หยุดชะงักทันเวลาปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด
เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้
คุณยอมรับว่าบางครั้งเราอาจลบบริการเป็นระยะเวลาที่ไม่มีกําหนดหรือยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่าการใช้หรือไม่สามารถใช้งานบริการของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ส่งมอบให้คุณผ่านบริการคือ (ยกเว้นตามที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งโดยเรา) ที่ให้ไว้ 'ตามที่เป็นอยู่' และ 'ตามที่มีอยู่' สําหรับการใช้งานของคุณโดยไม่ต้องรับรองการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของความสามารถในการค้าคุณภาพการค้าความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทานชื่อเรื่องและไม่ละเมิด
ไม่ว่าในกรณีใด PeriPage กรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทในเครือตัวแทนผู้รับเหมาฝึกงานซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการหรือผู้ให้อนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บการสูญเสียการเรียกร้องหรือความเสียหายโดยตรงโดยอ้อมโดยบังเอิญการลงโทษพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการสูญเสียผลกําไรรายได้ที่สูญเสียการออมการสูญเสียข้อมูลต้นทุนการเปลี่ยนหรือความเสียหายใด ๆ ที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นตามสัญญาการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดที่เข้มงวดหรืออื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่จัดหามาใช้บริการหรือสําหรับการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาใด ๆ หรือความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือผลิตภัณฑ์) ที่โพสต์ส่งหรือทําผ่านบริการแม้ว่าจะได้รับคําแนะนําถึงความเป็นไปได้ก็ตาม เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอํานาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือข้อ จํากัด ของความรับผิดสําหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญในรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าวความรับผิดของเราจะถูก จํากัด ไว้ที่ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ส่วนที่ 14 - การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและถือ PeriPage ที่ไม่เป็นอันตรายและผู้ปกครอง บริษัท ย่อย บริษัท ในเครือพันธมิตรเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทนผู้รับเหมาผู้ให้อนุญาตผู้ให้บริการผู้รับเหมาช่วงซัพพลายเออร์ผู้ฝึกงานและพนักงานไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมที่ทําโดยบุคคลที่สามใด ๆ เนื่องจากหรือเกิดจากการฝ่าฝืนข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือเอกสารที่พวกเขารวมไว้โดยการอ้างอิง หรือการละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม

ส่วนที่ 15 - การเป็นความรุนแรง

ในกรณีที่ข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ถูกกําหนดให้ผิดกฎหมายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ข้อกําหนดดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตและส่วนที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถูกตัดขาดจากข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้การกําหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เหลืออยู่

ส่วนที่ 16 - การเลิกจ้าง

ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันเลิกจ้างจะรอดพ้นจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้สําหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมด
ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยกเลิกข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปหรือเมื่อคุณหยุดใช้เว็บไซต์ของเรา
หากในการตัดสินของเราแต่เพียงผู้เดียวคุณล้มเหลวหรือเราสงสัยว่าคุณล้มเหลวเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้เราอาจยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคุณจะยังคงต้องรับผิดต่อจํานวนเงินทั้งหมดเนื่องจากถึงและรวมถึงวันที่ยกเลิก และ/หรืออาจปฏิเสธให้คุณเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในบริการของเรา)

ส่วนที่ 17 - ข้อตกลงทั้งหมด

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว
ข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการดําเนินงานใด ๆ ที่เราโพสต์บนเว็บไซต์นี้หรือในส่วนที่เกี่ยวกับบริการถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณและเราและควบคุมการใช้บริการของคุณแทนที่ข้อตกลงการสื่อสารและข้อเสนอใด ๆ ก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียงข้อกําหนดในการให้บริการรุ่นก่อนหน้านี้)
ความคลุมเครือใด ๆ ในการตีความข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้จะไม่ถูกตีความต่อฝ่ายร่าง

ส่วนที่ 18 - การชําระเงิน

การซื้อจากเว็บไซต์ของเราคุณยอมรับว่าคุณจะไม่เปิดข้อพิพาทการฉ้อโกงประเภทใด ๆ กับธนาคารหากเงื่อนไขนี้ถูกต้อง:

  • ที่อยู่ IP ของคุณอยู่ใกล้กับที่อยู่จัดส่งของคุณ
  • ชื่อบัตร สอดคล้องกับที่ชื่อที่อยู่สําหรับจัดส่ง
  • เรามีเช็ค CVC เช็คถนน เช็คซิป

 

ส่วนที่ 19 - การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดในการให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบข้อกําหนดในการให้บริการเวอร์ชันล่าสุดได้ตลอดเวลาที่หน้านี้
เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้โดยการโพสต์การอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะๆ สําหรับการเปลี่ยนแปลง การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราหรือบริการอย่างต่อเนื่องหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกําหนดในการให้บริการเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ส่วนที่ 20 - ข้อมูลการติดต่อ

คําถามเกี่ยวกับข้อกําหนดในการให้บริการควรส่งถึงเราที่ service@peripageglobal.com